Privacy- en Cookiestatement

Dirksen Bedrijfskleding B.V., gevestigd aan Bedrijvenpark Twente 151, 7602 KE Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://dirksenbedrijfskleding.nl
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo
+31(0)88-2006200

Jolande de Waal is de Functionaris Gegevensbescherming van Dirksen Bedrijfskleding B.V. Zij is te bereiken via j.dewaal@ftgroup.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dirksen Bedrijfskleding B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dirksen Bedrijfskleding B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dirksen Bedrijfskleding B.V. verstrekt.

Dirksen Bedrijfskleding B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Titulatuur
 • Functie
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kledingmaatgegevens
 • E-mailadres
 • Uw IP-adres
 • KvK nummer

Waarom Dirksen Bedrijfskleding B.V. gegevens nodig heeft

Dirksen Bedrijfskleding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Dirksen Bedrijfskleding B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten toekomstige overeenkomst van of aan u te leveren (toekomstige) dienstverlening.

Dirksen Bedrijfskleding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Hoe lang Dirksen Bedrijfskleding B.V. gegevens bewaart

Dirksen Bedrijfskleding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Dirksen Bedrijfskleding B.V deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dirksen Bedrijfskleding B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dirksen Bedrijfskleding B.V uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Dirksen Bedrijfskleding B.V slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Websitebezoek

Dirksen Bedrijfskleding B.V. maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift

U heeft recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u recht hiervan een afschrift te ontvangen. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Dirksen Bedrijfskleding B.V. worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.
Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering

U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.
Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek,

Een verzoek tot correctie of verwijdering wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Dirksen Bedrijfskleding B.V. en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Beveiligen

Dirksen Bedrijfskleding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dirksen Bedrijfskleding B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dirksen Bedrijfskleding B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dirksen Bedrijfskleding B.V. op via info@dirksenbv.nl.

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Dirksen Bedrijfskleding B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

www.dirksenbedrijfskleding.nl is een website van Dirksen Bedrijfskleding B.V.

Dirksen Bedrijfskleding B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres:
Postbus 191
7640 AD WIERDEN

Vestigingsadres:
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo

Inschrijvingsnummer KVK: 06082634

Telefoon: 088-200 6200
E-mailadres: info@dirksenbv.nl

Onze tevreden klanten

> Bekijk alle referenties